REGULAMIN PROMOCJI „Promocja 9/2021"

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja 9/2021”


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji „Promocji 9/2021” (dalej „Promocja”) jest Marcopol sp. o.o. z siedzibą w Chwaszczynie ul. Oliwska 100.
2. Promocja jest ograniczona do serwisu internetowego www.simple24.pl (dalej „Sklep in-ternetowy”)
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje termin w dniu 03.08-04.08.2021 lub do wyczerpania zapasu nagród promocyjnych.
Warunki i zasady udziału w promocji
1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie internetowym zakupu produktów z oferty sklepu www.simple24.pl z wyłączeniem produktów z sekcji „Outlet” (dalej „Produkt”) na kwotę jednorazową 1000 PLN netto ma możliwość otrzymania na-grody gwarantowanej –koc plażowo-piknikowy w cenie 1 zł netto; lub na kwotę jednora-zową 1400 PLN netto ma możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej – hamak fotel brazylijski w cenie 1 zł netto; lub na kwotę jednorazową 3600 PLN netto ma możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej – śpiwór Quest; ; lub na kwotę jednorazową 6500 PLN netto ma możliwość otrzymania nagrody gwarantowanej – Namiot 4 osobowy Roy-okamp.
2. Kwota za zestaw promocyjny zostanie doliczona do faktury spełniającej warunki promo-cji.
3. Zestaw promocyjny musi być dodany do koszyka w momencie składania zamówienia. W przypadku nie dodania przysługującego zestawu promocyjnego do koszyka oraz braku stosownego komentarza do zamówienia zestawy promocyjne nie będą wysyłane osob-no w późniejszym terminie. Wyjątek stanowią błędy krytyczne po stronie platformy, kie-dy nie ma możliwości dodania zestawu promocyjnego. Wówczas należy poinformować w komentarzu o braku możliwości dodania zestawu. W takiej sytuacji będziemy się z kontaktować w celu doboru zestawu promocyjnego i jego wysyłki.
4. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Re-gulaminem Sklepu Internetowego.
5. Nagroda jest należna Klientowi, który spełnia wszystkie warunki i postanowienia regu-laminu Promocji oraz regulaminu Sklepu Internetowego.
6. Promocja łączy się z Promocją Kupujesz Zyskujesz.
7. Istnieje możliwość multiplikacji nagród, ale jednak jednorazowo można zakupić nie wię-cej niż 10 nagród.
Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Pro-mocji. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki i postanowienia regu-laminu Promocji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowied-nie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z waż-nych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.simple24.pl .